Skip to content


UCHWAŁA NR 317/XXIV/2016

RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 27 października 2016 r.

 

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.  o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016r., poz. 573 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechanowie i urządzeń cmentarnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

 

§ 3

Traci moc Uchwała nr 107/XI/97 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 18 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechanowie oraz Uchwała nr 10/98 Zarządu Miasta Ciechanowa z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych w zakresie usługi cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Przewodnicząca Rady Miasta Ciechanów

                                                                                            / - /

                                                               Barbara Kornatowska

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 317/XXIV/2016

                                                                                                                                                                                  Rady Miasta Ciechanów

                                                                                                                                                                                          z dnia 27 października 2016r.

 

 

Cennik opłat cmentarnych

 

Rozdział I

Zasady ogólne

 

§ 1.

1.      Za korzystanie z cmentarza komunalnego i jego urządzeń pobiera się opłaty z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.      Do pobierania opłat wymienionych w niniejszym cenniku upoważniony jest tylko i wyłącznie administrator cmentarza.

3.      Opłaty pobierane są w siedzibie administratora.

4.    Opłatę prolongacyjną za udostępnienie miejsca pod pochówek na kolejne 20 lat należy uiścić u administratora przed upływem terminu, na który była wniesiona, w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

 

§ 2

1. Na cmentarzu komunalnym stosuje się i pobiera opłaty:

1)   za miejsca i rezerwację pod pochówek,

2)   za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych,

3)   za czynności formalno-prawne i administracyjne.

 

Rozdział II

Opłaty za miejsca i rezerwację pod pochówek

 

§ 3.

Opłaty za korzystanie z gruntu na cmentarzu komunalnym ponosi założyciel grobu.

 

§ 4.

Stawki opłat netto za korzystanie z gruntu (miejsca pod pochówek) na cmentarzu komunalnym na okres dwudziestu lat:

1)      za miejsce pod grób dziecinny bezpośrednio pod pochówek - 80,00zł,

2)      za miejsce pod grób pojedynczy bezpośrednio pod pochówek - 250,00zł,

3)      za miejsce pod grób podwójny w pionie bezpośrednio pod pochówek - 340,00zł,

4)      za miejsce pod grób podwójny w poziomie bezpośrednio pod pochówek - 490,00zł, za trzecią i czwartą trumnę po 80,00zł

5)      za miejsce pod groby urnowe:

·   ziemny -150,00zł,

·   murowany - 220,00zł,

6)     za miejsca w niszy katakumby:

·   dla jednej trumny - 200,00zł,

·   dla dwóch trumien - 300,00zł,

7)      dopłata za rezerwację miejsca pod grób:

·   pojedynczy w pionie - 250,00zł,

·   podwójny w pionie - 340,00zł,

·   podwójny w poziomie - 490,00zł, za trzecią i czwartą trumnę po 80,00zł,

8)      dopłata za rezerwację miejsca pod grób urnowy:

·  ziemny - 150,00zł,

·  murowany - 220,00zł,

9)     za dochowanie urny do grobu urnowego – 80,00zł,

10)  za dochówek urny do grobu - 100,00zł.

 

 

§ 5.

1.    Opłaty dodatkowe za zezwolenie na budowę:

1)  nagrobka na grobie ziemnym – 50,00zł,

2)  grobu murowanego – 45,00zł,

3) nagrobka na grobie murowanym – 60,00zł.

2.    Opłata za zezwolenie na remont nagrobka - 45,00zł.

 

 

Rozdział III

Opłaty za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych

 

§ 6.

Stawki netto opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych:

1)      Za zajęcie wskazanego terenu materiałami budowlanymi za każdy 1m2 - 1,40zł za dzień.

2)      Za pobór wody ze studni lub innych ujęć zlokalizowanych na cmentarzu przy wykonywaniu prac budowlanych i remontowych - 2,60zł za dzień.

3)      Opłata dzienna za wjazd pojazdów na teren cmentarza:

1) samochodem osobowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 12,00zł,

3) samochodem osobowym z przyczepą - 20,00zł,

4) samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t. - 30,00zł,

5) samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 do 2,5 t. - 40,00zł.

4)      Za przechowanie ciała w chłodni do 3 dni opłata jednorazowa - 60,00zł, za każdy następny dzień       - 25,00zł.

5)      Za udostępnienie pieczary zastępczej w celu złożenia trumny ze zwłokami - 150,00zł.

6)      Opłata za przechowanie trumny ze zwłokami w pieczarze zastępczej 5,00zł. za każdą dobę.

 

 

Rozdział IV

Opłaty za czynności formalno-prawne i administracyjne

 

§ 7.

1.    Stawki netto opłat za czynności formalno-prawne i administracyjne:

1) za czynności formalno-prawne związane z obsługą administracyjną pogrzebu - przyjęcie zgłoszenia    i ustalenie terminu pogrzebu - prowadzeniem zapisu archiwalnego i ewidencji w formie papierowej     i elektronicznej, czynności wynikające z obowiązujących przepisów oraz inne czynności porządkowe - 200,00zł,

2) opłata dodatkowa za pochówek w terminie innym niż ustalony w § 8 ust. 1 regulaminu cmentarza     - 50,00zł.

2.      Kaucja zwrotna związana z wykonywaniem prac przy budowie i remoncie grobów i nagrobków - 500,00zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia przez administratora rażącego naruszania przez wykonawcę zasad określonych w § 22 regulaminu cmentarza komunalnego w Ciechanowie.

3.      Za nadzór przy budowie, remoncie grobu i nagrobka wraz z odbiorem technicznym - 50,00zł.

4.    Opłaty za przygotowanie i udostępnienie kaplicy do ceremonii pogrzebowej:

1) do 60 min - 50,00zł,

2) do 120 min - 100,00zł,

3) za każdą następna godzinę 30,00zł.

 

§ 8.

Wszystkie podane powyżej opłaty są opłatami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 9.

Cennik opłat cmentarnych dostępny jest w biurze administratora oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.bip.umciechanow.pl oraz na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie: www.ciechanow.artlookgallery.com.