Skip to content

UCHWAŁA NR 316/XXIV/2016

RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 27 października 2016 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 446) i art. 21 ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach                 i chowaniu zmarłych (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 2126) w zw. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r. Nr 48 poz. 284) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie, stanowiący załącznik nr 1        do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.

 

§ 3

Traci moc Uchwała nr 32/IV/98 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                            Przewodnicząca Rady Miasta Ciechanów

                                        /-/ Barbara Kornatowska

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 316/XXIV/2016

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 27 października 2016r.

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2126, z późn. zm.),

2.      rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008r. Nr 48, poz. 284),

3.      gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Ciechanów,

4.      Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ciechanów,

5.      miejscu grzebalnym - należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,

6.      nagrobku - należy przez to rozumieć płytę nagrobkową z kamienia naturalnego lub sztucznego, ułożoną na grobie ziemnym,

7.      miejscu rezerwowym - należy przez to rozumieć miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty,

8.      ossarium - należy przez to rozumieć budowlę wolnostojącą, w której złożone są szczątki ludzkie np. po ekshumacji z likwidowanego grobu,

9.      założycielu grobu - należy przez to rozumieć osobę, która jako pierwsza uiściła opłatę za miejsce grzebalne,

10.  dysponencie grobu - należy przez to rozumieć założyciela grobu oraz członków rodziny osoby pochowanej w tym grobie, uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu   w oparciu o przepisy i w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy, reguły dziedziczenia, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi, ustalenia między osobami uprawnionymi         i inne okoliczności,

11.  administratorze – należy przez to rozumieć podmiot administrujący cmentarzem komunalnym    na podstawie umowy bądź powierzenia wykonania zleconego przez Prezydenta Miasta Ciechanowa.

 

§ 2

1.      Cmentarz komunalny służy do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

2.      Cmentarz komunalny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci, formy wyznania religijnego  i ostatniego miejsca zamieszkania.

3.      Zadania i uprawnienia gminy w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym wykonuje Prezydent, przy czym czynności te może powierzyć na mocy stosownej umowy, zlecenia  lub zlecenia powierzenia innemu podmiotowi.

4.      Nadzór nad działalnością administratora cmentarza sprawuje Prezydent.

5.      Wnioski i skargi na administratora można kierować do Prezydenta.

 

Rozdział 2

Ogólne zasady korzystania z cmentarza komunalnego

 

§ 3

1.      Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi tego miejsca oraz szacunku należnego zmarłym.

2.      Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarza, zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu         oraz zaleceń i informacji administratora cmentarza umieszczanych na tablicach informacyjnych zlokalizowanych na cmentarzu oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów                        i administratora.

§ 4

1.      Cmentarz utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na kwatery  i drogi dojazdowe (dojścia).

2.      Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

3.      Groby i inne miejsca pochowku winny być oznaczone tabliczką nagrobną z podaniem imienia i nazwiska oraz daty zgonu zmarłego.

4.      Na cmentarzu komunalnym urządza się:

1)      groby ziemne lub murowane  pojedyncze lub podwójne pogłębione (w pionie),

2)      groby ziemne lub murowane podwójne (w poziomie),

3)      groby ziemne lub murowane dziecięce,

4)      groby ziemne zabudowane nagrobkiem pojedyncze i podwójne,

5)      groby murowane poczwórne (pieczary),

6)      groby urnowe ziemne lub murowane,

7)      kolumbarium w formie grobu betonowego o odpowiednich wymiarach lub ściany urnowej,

8)      Ossarium.

 

Rozdział 3

Szczegółowe zasady korzystania z cmentarza komunalnego

 

§ 5

1.    Bezpłatny wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów: administratora cmentarza związanych z funkcjonowaniem cmentarza, policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, straży miejskiej, straży pożarnej i inspekcji sanitarnej.

2.    W pozostałych przypadkach brama wjazdowa otwierana jest przez administratora po uprzednim zgłoszeniu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty za wjazd, określonej w cenniku opłat.

3.    Wyjazd z terenu cmentarza musi nastąpić najpóźniej na 30 minut przed godziną, do której czynne jest danego dnia biuro administratora cmentarza.

4.    Osoby wjeżdżające na cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności  oraz zastosowanie się do organizacji ruchu przyjętej przez administratora cmentarza.

5.    Furtki otwarte są od godz. 600 do 2100 w okresie letnim i od 700 do 2000 w okresie zimowym.

6.    Okres letni trwa od 15 kwietnia do 31 października każdego roku, natomiast okres zimowy trwa od 1 listopada do 14 kwietnia każdego roku.

7.    W dniach 1 i 2 listopada każdego roku cmentarz otwarty jest przez całą dobę.

 

§ 6

Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody  administratora cmentarza.

§ 7

Wodę należy używać jedynie do podlewania roślin, mycia pomników i innych celów gospodarczych.

 

§ 8

1.      Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie od godz. 800 do 1700, a w soboty od godz. 800 do 1300.

2.      Udostępnienie cmentarza do pogrzebu w godzinach i dniach innych niż wymienione w ust. 1 wymaga zgody administratora cmentarza i dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3.      Do określenia rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz.

4.      Podczas trwania ceremonii pogrzebowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich prac w sąsiedztwie odbywającego się pogrzebu.

 

§ 9

Osoby dotknięte czynami przestępczymi, kradzieży lub aktów wandalizmu zobowiązane są  do zgłaszania w/w zdarzeń administratorowi i  Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie.

 

Rozdział 4

Zasady utrzymania czystości i porządku

 

§ 10

1.      Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art.10 ustawy.  

2.      Osoby posiadające na cmentarzu prawa do grobów oraz osoby przebywające na terenie cmentarza są zobowiązane:

1)             utrzymywać groby wraz z najbliższym otoczeniem w czystości i estetyce,

2)             oznakować miejsca wykupione za życia zarówno zabudowane jak i niezabudowane  w sposób ustalony przez administratora i na zasadach z nim uzgodnionych,

3)             uzgodnić wszelkie prace o charakterze budowlanym i remontowym z administratorem.

3.      Osoby odwiedzające cmentarz winny informować administratora o wszelkich zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach oraz zachowaniach niezgodnych z regulaminem.

 

§ 11

Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.

 

§ 12

1.      Śmieci, przekwitłe rośliny, uschnięte wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane  z dekoracją grobów, należy składać do przeznaczonych na ten cel, pojemników i kontenerów ustawionych przy furtkach i bramach cmentarza.

2.      Zabrania się składania w tych pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko - budowlanych.

 

§ 13

Budowa, remont grobu lub nagrobka może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody administratora  i wniesieniu obowiązującej opłaty.

 

§ 14

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

1)      przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

2)      jazdy pojazdami jednośladowymi i innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym,

3)       wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psa przewodnika osób niewidomych,

4)      samowolnego zagospodarowywania wolnych miejsc, sadzenia roślin w przejściach między grobami,

5)      umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza grobowcami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,

 

§ 15

Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

1)      wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i remontowych,

2)      przeprowadzenie ceremonii pogrzebowych i ekshumacji,

3)      ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,

4)      wjazdu i poruszania się po alejkach cmentarza wszelkimi pojazdami mechanicznymi i konnymi.

 

Rozdział 5

Zasady dysponowania prawem do miejsca pod pochówek

 

§ 16

1.            Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba, która wykupiła to miejsce na terenie cmentarza komunalnego.

2.            Przedłużenie opłaty za grób należy do dysponenta grobu.

3.            Dysponent grobu może wyrazić zgodę na pochowanie w tym grobie osoby niebędącej członkiem rodziny. Zgoda musi być potwierdzona na piśmie z notarialnym poświadczeniem podpisu.

4.            Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

 

Rozdział 6

Likwidacja grobu

 

§ 17

1.      W przypadku nie przedłużenia przez dysponentów grobów bądź instytucje opłat na następne 20 lat, groby mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych             na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

2.      Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie i na tablicy ogłoszeniowej cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów na 12 miesięcy przed terminem likwidacji.

3.      Likwidacja grobów nie opłaconych prowadzona jest sukcesywnie w poszczególnych kwaterach cmentarza.

4.      Likwidowane są wyłącznie groby ziemne

 

Rozdział 7

Zasady świadczenia usług na cmentarzu

 

§ 18

1.      Usługi związane z chowaniem zmarłych na cmentarzu komunalnym mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

2.      Wykonawcy mają obowiązek na każde żądanie okazania administratorowi aktualnych dokumentów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3.      Usługi remontowo budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu  w dni robocze w godz. od 800 do 1600, po wcześniejszym wniesieniu kaucji zwrotnej i opłat określonych w cenniku.  

4.      Administrator cmentarza ma obowiązek ustalenia czy osoba zlecająca roboty jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.

5.      Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej pomiędzy dysponentem miejsca grzebalnego          a wykonawcę usług polegających na budowie lub remoncie pieczar i nagrobków,  ani za pracowników innych firm prowadzących te roboty na cmentarzu.

 

§ 19

1.      Administrator cmentarza ma prawo do kontroli terenu, na którym wykonywane są prace budowlane lub remontowe pod względem utrzymania czystości i porządku.

2.      Administrator ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie obowiązków  i zakazów oraz innych regulacji porządkowych obowiązujących na cmentarzu.

3.      Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi

4.      Wykonawca usług na żądanie upoważnionego pracownika administratora cmentarza obowiązany jest okazać zezwolenie na wykonanie robót.

 

§ 20

1.      Zezwolenie na wykonywanie prac ziemnych, kamieniarskich, remontowych lub budowlanych wydawane jest dysponentowi lub podmiotowi gospodarczemu na podstawie udzielonego przez dysponenta grobu pełnomocnictwa lub umowy.

2.      Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich remontowych i budowlanych wydaje się na konkretny grób tzn. że w przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

3.      Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

1)    10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,

2)    40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.

4.      Administrator wydając zezwolenie uwzględnia terminarz ceremonii na cmentarzu, roboty innych wykonawców, zadania administracji cmentarza itp.

5.      W przypadku gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest            do przerwania prac na czas trwania ceremonii.

 

§ 21

1.      Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które uregulowane są obowiązujące opłaty.

2.      Podstawą wydania zezwolenia na remont grobu murowanego, w którym trumny między sobą nie są przedzielone, w szczególności gdy w czasie remontu następuje otwarcie grobu, jest otrzymanie zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na ekshumację.

3.      Wykonawca przed uzyskaniem zezwolenia na roboty, zobowiązany jest zapoznać się  z niniejszym regulaminem, potwierdzając ten fakt oświadczeniem pisemnym.

 

§ 22

1.      Wykonawcy prac na terenie cmentarza zobowiązani są:

1)       zgłosić administratorowi cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie, w terminie co najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac. Wywiązanie się               z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonywanie prac na terenie cmentarza,

2)      nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają,

3)       składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach), lub w inny sposób niepowodujący zabrudzeń lub zniszczenia nawierzchni,

4)      przygotowywać zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach (kastrach) lub urządzeniach do tego przeznaczonych,

5)      zapewnić czystość, porządek i estetykę terenu swoich robót,

6)      prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,  z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i bhp,

7)      zgłaszać zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót administratorowi cmentarza przed przystąpieniem do robót.

2.      Wykonawcom prac na terenie cmentarza:

1)      zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu, przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych,

2)      zabrania się wrzucania gruzu, ziemi i innych odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników i kontenerów rozstawionych przy bramach i furtkach cmentarza. Wszelkie odpady wykonawca winien zagospodarować zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

§ 23

1.      Wykonawca może przystąpić do kopania grobu oraz budowy nagrobka/grobu murowanego  po uprzednim wytyczeniu terenu przez administratora.

2.      Kopanie w istniejącym  grobie oraz otwieranie grobowców przez firmy pogrzebowe może odbywać się wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu.

3.      Każde wykopanie nowego grobu możliwe jest wyłącznie za zgodą administratora pod warunkiem, że wykop zostanie zabezpieczony i oznakowany w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osobom odwiedzającym cmentarz.

4.      W przypadku konieczności rozebrania nagrobka do pochówku, firma świadcząca usługę pogrzebową ma obowiązek wskazania na piśmie administratorowi cmentarza, kto będzie wykonawcą prac związanych z demontażem nagrobka.

5.      Przygotowanie nagrobka do pogrzebu wymaga uzyskania od administratora nieodpłatnego zezwolenia.

 

§ 24

1.      Roboty budowlane na cmentarzu komunalnym to w szczególności:

1)      budowa i remont grobu murowanego,

2)      budowa i remont nagrobka,

3)      wykonywanie lub remont chodnika lub opaski betonowej wokół grobu.

2.      Roboty budowlane mogą być prowadzone po uprzednim przekazaniu wykonawcy terenu  przez administratora i wytyczeniu miejsca pod budowę lub remont.

3.      Zakres prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

4.      Koniecznym warunkiem przekazania wykonawcy terenu jest wniesienie kaucji oraz opłaty za nadzór, wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika i przedłużenie umowy na dzierżawę miejsca, jeśli poprzednia opłata za grób wygasła.

5.      Przekazanie terenu wykonawcy następuje w formie pisemnej, protokołem wytyczenia, który określa:

1)      imię i nazwisko / nazwę / i adres / siedzibę / wykonawcy,

2)      imię i nazwisko zleceniodawcy,

3)      lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej,

4)      rodzaj prowadzonych robót,

5)      wymiary wytyczonego miejsca (długość, szerokość),

6)      ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków  lub elementów nagrobków przeznaczonych do wywozu,

7)      opis stanu technicznego grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót, sposobu ich zabezpieczenia oraz stanu drzewa, jeżeli znajduje się w odległości mniejszej niż 2,5 m, wraz z dokumentacją fotograficzną,

8)      rodzaj środków transportowych używanych na terenie cmentarza,

9)      klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania zasad prowadzenia robót obowiązujących na cmentarzach komunalnych oraz ich wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem.

 

§ 25

1.      Wykonawcy zobowiązani są do użycia sprzętu dostosowanego do parametrów użytkowych cmentarza (mini pojazdy o odpowiedniej masie, gabarytach i właściwościach skrętnych, minikoparki o odpowiedniej masie, urządzenia zasilane elektrycznie, skrzynia do odkładania urobku).

2.      Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym bez wycieków płynów eksploatacyjnych.

3.      Pojazd wykonawcy prac nie może poruszać się po terenie cmentarza poza kwaterą, na której wykonuje usługę.

 

§ 26

1.      Zakończenie robót wymaga zgłoszenia na zasadach określonych w § 22 ust. 1 pkt. 1 administratorowi cmentarza celem dokonania odbioru, polegającego na sprawdzenia stanu czystości i porządku terenu objętego pracami budowlanymi.

2.      Odbiór jest warunkiem koniecznym do zwrotu kaucji i ponownego wydania zezwolenia.

3.      Z odbiorów sporządza się protokół.

4.      Administrator cmentarza prowadzi księgę wykonanych robót na cmentarzu.

 

§ 27

Wykonawców obowiązuje szczególny szacunek dla grobów, zwłok i  szczątków zwłok.

 

 

 

Rozdział 8

Zasady ustawiania nagrobków, budowy grobowców i zagospodarowania otoczenia grobów

 

§ 28

1.      Zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie z materiałów nieoszlifowanych typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo - cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny), wymaga zgody administratora oraz  zastosowania się  do wytycznych w tym zakresie:

1)      utwardzenie należy dostosować do grobu sąsiedniego, tak aby nie stwarzało niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia odwiedzających cmentarz,

2)      utwardzania gruntu wokoło grobów należy wykonać w sposób umożliwiający spływ wód opadowych,

3)      materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco różnić się rodzajem i kolorystyką od istniejącego zagospodarowania kwatery grzebalnej.

 

§ 29

1.    O wyglądzie nagrobka decydują osoby uprawnione do grobu - rodzina zmarłego.

2.    Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

3.    Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu w granicach powierzchni grobu nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 30

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie dostępny jest do wglądu w biurze administratora, a także zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów www.bip.umciechanow.pl oraz na stronie internetowej Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie www.ciechanow.artlookgallery.com.